image ©Maxim Nikolaev
Weekly news strikes back! 2014-01-29 - Lukasz Gromanowski

Open a terminal, and go to the OpenMW directory. Run git pull, and now git log – we’ll see what our hard-working developers coded. Oh, no! There’s no commits this week! How is this possible? Did some cataclysm occur? Did work on OpenMW stop?

Of course not, we just haven’t managed to complete work on any new features this week, but that doesn’t mean we’re lazy.

First, and I think most importantly: for our Slavic brothers (and sisters!) who are using the Cyrillic alphabet – Greye was working on improved support for characters from outside the UTF-8 character set (mostly the ones which aren’t boring variations on the Latin alphabet). This should improve and facilitate the fun of OpenMW not only for Russians, Ukrainians, and Belorussians, but also Asian nations – perhaps, at the end, we can manage to break the Japanese away from playing Final Fantasy?

Pvdk introduced functionality for displaying the OpenMW version in the launcher, but wait – it’s not only a version number, but also a git hash. It’s hard to get more accurate than that. Even if someone complains about it – please bear in mind that for Linux users it’s quite simple to get and compile OpenMW sources, but for Windows users it’s a bit different. They’re mostly using pre-compiled binaries (Ace’s nightly builds) and they’ll probably warmly welcome such a version indicator.

How about Scrawl? Scrawl is commonly known for being the main point of each weekly update. This time he’s focused on the saving feature. As SirHerrbatka mentioned in the last weekly news, there’s still a lot of work to do on that feature, and it’s good that Scrawl is working on this. It’s hoped that OpenMW version 0.29.0 will introduce relatively complete functionality for loading and saving the state of the game.

OpenCS is also growing – it’ll be possible to clone records soon. Also, Graffy introduced significant changes to the file selection window of the game.

Cotygodnik kontratakuje 2014-01-27 - sir_herrbatka

Otwórzmy emulator terminala, przejdźmy do katalogu OpenMW, git pull, a teraz git log i zaraz zobaczymy co też nasi programiści w pocie czoła zakodowali. O nie! Nie ma commitów z tego tygodnia. Jak to możliwe? Czyżby dopadł nas jakiś kataklizm? Czy prace stanęły?

Oczywiście, że nie. Po prostu nie udało się nam ukończyć pracy nad żadną nowością w tym tygodniu, ale to nie oznacza jeszcze, że próżnowaliśmy.

Po pierwsze, a dla braci Słowian posługujących się cyrylicą zapewne i najważniejsze: greye pracował nad poprawionym wsparciem dla znaków z poza kodowania UTF-8; a więc głównie tych które nie są nudnymi wariacjami na temat liter alfabetu łacińskiego. Powinno to poprawić i ułatwić zabawę z OpenMW nie tylko Rosjanom, Ukraincom, Białorusinom ale też narodom azjatyckim ─ może nawet w końcu oderwiemy Japończyków od Final Fantasy.

Pvdk wprowadził do programu startowego możliwość szybkiego sprawdzenie wersji OpenMW ─ nie tylko samego numeru wersji, ale nawet skrótu git. Trudno o większą rozdzielczość. Niektórzy mogą mieć zastrzeżenia co do przydatności aż tak skrajnej szczegółowości. Pamiętajcie jednak, że o ile użytkownicy dystrybucji Linux nie mają najmniejszych trudności ze sklonowaniem i zbudowaniem OpenMW ─ a co za tym idzie są już zaznajomieni z tą informacją, o tyle użytkownicy Windows przeważnie ograniczają się do wersji już prekompilowanych; między innymi mini-wydań nightly ─ i zapewne ciepło przywitają bardziej drobiazgowe raporty.

A scrawl? Scrawl to jak powszechnie wiadomo gwóźdź programu każdego cotygodnika. Tym razem wysiłki tego programisty skupiły się na udoskonaleniach funkcji zapisu gry. Jak wspominałem w zeszłym tygodniu wymagane jest tu wciąż wiele pracy. Warunkuje to szczególną wagę efektywność ─ tym lepiej, że zajął się tym właśnie scrawl. Pozostaje mieć nadzieję, że wydanie 0.29.0 zostanie wzbogacone o już względnie kompletne wczytywanie i zapisywanie stanu gry.

OpenCS również się rozwija. Niedługo możliwym będzie klonowanie rekordów, a graffy wprowadził zaś znaczące zmiany do okna wyboru plików gry.

Недельный обзор 2014-01-21 - sir_herrbatka

С возвращением,

Версия 0.28.0 имела невероятный эффект в интернете. В данный момент число просмотров видео с релизом приближается к 15 000 ─ замечательно, учитывая что прошло совсем немного времени. И в этом нет ничего удивительного ─ 0.28.0 это большое обновление и играбельная версия совсем не за горами. Даже сейчас OpenMW развивается отличными темпами.

Как обычно, scrawl подтвердил что он главная рабочая лошадка OpenMW. Он только что добавил магический эффект Медленного Падения, брызги крови после удара оружием, нокаут и прочее.

Тем временем, zini закончил работу над начальной, первой версией функции сохранения. Многое еще отсутствует и предстоит реализовать, однако мы довольно быстро приближаемся к версии 1.0.0. Все еще много вопросов требующих внимания в данный момент – например, скрипты.

Благодаря скромному sir_herrbatka, OpenCS теперь способен проверять корректность ссылкок на записи(это предметы, статика и активаторы, которые вы обычно добавляете в окно рендерера). Теперь вы никогда не забудете добавить иконку для вашего предмета!

И еще одна вещь. Похоже что Собакен как-то повлиял на равновесие сил в интернете. Видимо нам придется исправить это, пока не случился очередной кризис. Поэтому встречайте: : Сердитый Котейка предоставленный Lgro (нашим администратором).
grumpy_cat

Wydanie 0.28.0? Jakież to nudne! 2014-01-21 - sir_herrbatka

Witajcie ponownie!

Wydanie 0.28.0 okazało się być niezwykle udane, przynajmniej jeśli za miarę sukcesu uznamy ilość obejrzeń filmu na youtube, gdyż licznik odtworzeń zdążył już przekroczyć barierę piętnastu tysięcy. Nic w tym dziwnego ─ 0.28.0 przynosi dużo; długo oczekiwanych nowości i w sposób wyraźny zbliża nas do wersji 1.0.0. Bieżące zmiany są jednakże co najmniej równie interesujące.

W tym tygodniu, zgodnie z tradycją; obyczajem i dotychczasową statystyką, zdecydowanie najaktywniejszym programistą był scrawl. Dzięki jego pracy możemy już potężnym ciosem przewrócić przeciwnika (lub sami upaść w wyniku skutecznie wyprowadzonego ataku), użyć efektu magicznego “Powolne opadanie” lub podziwiać krew lejącą się z przeciwnika po udanym ataku (te śmieszne, małe, czerwone obłoczki widoczne po trafieniu bronią).

Tymczasem zini zakończył prace nad wstępem do zapisywania i ładowania stanu gry. Brakuje oczywiście bardzo wielu elementów ─ choćby jakiegokolwiek interfejsu. Z drugiej jednak strony, wydanie 1.0.0 jest już dość bliskie, a ten fakt ustanawia wyższe priorytety dla zadań powiązanych ze skryptami.

OpenCS doczekał się weryfikatora Referencables (to grupa obejmująca wszystkie obiekty które można umieścić w komórkach) który sam napisałem. Ja mam satysfakcję, a wy narzędzie dzięki któremu już nigdy nie zapomnicie dodać ikony do miecza.

Na pożegnanie, z racji na zaburzenie równowagi przez Piesła, oraz z dedykacją dla Lgro:
grumpy_cat

Week in review 2014-01-21 - sir_herrbatka

Welcome back,

0.28.0 was an incredible hit on the internet. At the very moment view count of views on the commentary video approaches 15 000 ─ excellent for a such small period of time. This comes with no surprise ─ 0.28.0 is huge and brings us very close to the playability. However, OpenMW progresses even now with excellent rate.

As usual scrawl proved to be main work horse of OpenMW. He just implemented the SlowFall magic effect, blood splatter after hitting with weapon, knockdown,  and more!

Meanwhile, zini finished the first version of saving. Many elements are still missing and are yet to come, however we are approaching 1.0.0 rather quickly and there are other areas that require attention at the moment ─ for instance scripts.

Thanks to our very own sir_herrbatka, The OpenCS is now capable of verifying correctness of the referenceable records (those items, statics, activators you are usually dropping into the render window). You will never forget to add any icon to your item again!