image ©Maxim Nikolaev
Bohaterowie OpenMW 2016-10-29 - Vedyimyn

Przez długi czas scrawl był główną siłą napędową OpenMW, więc gdy tylko pojawiła się wiadomość, że zamierza przerwać pracę, by podreperować swoje zdrowie, wielu z nas pomyślało, że jakikolwiek postęp zostanie wstrzymany, i że następne wydania OpenMW będą tylko łatały bugi, jeżeli w ogóle…

Ale nic bardziej mylnego! Na horyzoncie pojawili się Allofich i MiroslavR. Ten duet nie tylko naprawił wiele błędów, ale zaimplementował też kilka nowych funkcji. Ponadto, scrawl wciąż jest aktywny w naszej społeczności – akceptuje pull requesty, czyta fora i okazyjnie zamknie jakiś błąd, gdy zdrowie na to pozwala. O ile tempo jest teraz nieco wolniejsze, prace nad projektem postępują, a OpenMW kontynuuje swoją podróż ku wersji 1.0.

bugtracker

Jeśli chodzi o OpenMW-CS, to tutaj również pojawiło się parę usprawnień. Wcześniej okno przedstawiające scenę było jedynie statycznym podglądem świata, gdzie można było jedynie się porozglądać. Jednakże wkroczył Aeslywinn, przerobił system kamery, zaimplementował siatki ścieżek (pathgrids), renderowanie wody, poruszanie obiektami, tryby rotacji i skalowania. Co prawda zostawił nasz projekt, by czynić inne wielkie rzeczy, ale za to zostawił go z edytorem zdolnym do kreowania nowych światów.

castle

Należy wspomnieć, że choć powyższy zrzut ekranu zrobiono używając OpenMW-CS, to wciąż jest kilka funkcji, które muszą być zaimplementowane w edytorze. Pamiętaj – jeśli masz umiejętność programowania w C++ lub QT i chciał(a)byś przyczynić się do realizacji projektu OpenMW, również możesz zostać jego bohaterem.

Zapraszamy do komentowania tutaj.
Heroes of OpenMW 2016-10-29 - DestinedToDie

For a long time scrawl has been the main driving force behind OpenMW. So when the news came that he’d be going on a hiatus to improve his health, many of us thought that the progress would halt, and that the next releases of OpenMW would only include bug-fixes, if anything…

But we were so utterly wrong! Out of the woodworks appeared Allofich and MiroslavR. The duo has not only solved many bugs but also implemented several new features. In addition, scrawl is still active in the community – accepting pull requests, reading the forums and occasionally closing an issue when his health allows it. While the pace is a bit slower now, our project still makes progress, and OpenMW steadily continues its journey towards version 1.0.

bugtracker

On the OpenMW-CS side of things there have also been several improvements. Previously, the scene window was a static view of the world where you couldn’t really do anything besides looking around with the camera. Aeslywinn came in, reworked the camera system, implemented pathgrids, water rendering and object movement, rotation and scaling sub modes. While he has now left the OpenMW project to do other great things, he has also left our editor with the capability to create new worlds.

castle

It should be noted that, although what you see in the above screenshot was made using OpenMW-CS, there are still some features that need to implemented for the editor. Remember – If you have skills in C++ or QT and are interested in contributing to the OpenMW project, then you too can be an OpenMW hero.

Want to leave a comment?

Świetlna ciekawostka 2016-10-20 - Vedyimyn

W ostatnim czasie dodano feature dotyczący nieprzenośnych świateł w ekwipunku.

Jeśli nie słyszałeś/aś o tym wcześniej, to zapewne z uwagi na ciekawy fakt, że funkcja ta używana jest tylko raz w całej grze – przy użyciu Płomienia Prawdy, legendarnego miecza Nerevara Indorila.

n9rfc3p

Jak możesz zauważyć, posiadanie miecza w aktywnym ekwipunku rozświetla mały obszar wokół gracza. Miecz sam w sobie nie jest źródłem światła. Istnieje skrypt dołączony do niego, który dodaje niewidzialne źródło światła do wyposażenia gracza, wytwarzające poświatę wokół niego.

To dało mi [DestinedToDie] do myślenia. W wielu grach światło otacza gracza w pewnym promieniu. Gdyby ktoś zamierzał zrobić mod lub zupełnie nową grę, mógłby użyć w tym celu opisanej wyżej mechaniki. Spróbowałem. Efekt nie był do końca taki, jak oczekiwałem…

tvouomq

Znalazłem błąd. Najwyraźniej wszystko, co używa normalnej mapy, rozświetla się do pełnej jasności, co wygląda nieco dziwnie. Raport o błędzie znajduje się tutaj, i mam nadzieję, że zostanie on wkrótce naprawiony.

Trzy godziny później Scrawl naprawił to! Ponowiłem eksperyment i otrzymałem małą różową otoczkę dla mojej niewidzialnej postaci.

wqdudzf

Zapraszamy do komentowania tutaj.
Slice of OpenMW (1) 2016-10-20 - DestinedToDie

Recently a feature regarding non-portable lights in player inventory was closed.

If you’ve never heard of this before, that might be due to the curious fact that this is used only once in the entire game of Morrowind – with Trueflame, the legendary sword of Nerevar Indoril.

n9rfc3p

As you can see, having the sword equipped lights up a small area around the player. The blade itself isn’t the actual source of light. It has a script attatched that adds an invisible light item into the player’s inventory, which then makes the player glow.

This got me thinking. In many games a radius of light surrounds the player. If one were to make a mod or an entirely new game, they could use the abovementioned mechanic for exactly that purpose. So I did. But what I saw was not what I expected…

tvouomq

I found a bug. Seemingly anything that uses a normal map gets lit up to full brightness, achieving an albino look. The bug report is filed here and will hopefully get a fix some time in the future.

3 hours later Scrawl has already fixed it! I retry my experiment and go for a small pink aura for my invisible character.

wqdudzf

Want to leave a comment?