image ©Maxim Nikolaev
Odległy ląd 2017-03-17 - Vedyimyn

A cóż to? Upiorną Barierę widać aż z Ald-Ruhn, a fps wciąż jest powyżej 10. To OpenMW, nie MGE XE, prawda?

Prawda, to OpenMW, a to, co widzicie, jest możliwe dzięki najnowszemu dodatkowi od scrawla – odległemu lądowi. Ta nowa funkcja jest dostępna w najnowszej rewizji OpenMW. Jeśli używasz Windowsa, możesz ją pobrać z nocnych buildów Ace’a, by móc ją osobiście przetestować.

Co to w praktyce robi? W skrócie, upraszcza siatkę terenu. Nic więcej. Nie rusza to skryptów, NPC i obiektów statycznych, ale samo uproszczenie lądu zmniejsza obciążenie na tyle, że można pomanipulować zasięgiem wyświetlania.

Możliwe, że widać, że wykorzystałem (tj. DestinedToDie wykorzystał – tłumaczę jego opis) powyższą właściwość w niektórych zrzutach ekranu i załadowałem dostatecznie dużo elementów statycznych, by stworzyć iluzję, że obiekty są tak daleko, jak sięga wzrok. Pusty ląd można dostrzec wyłącznie, gdy celowo patrzy się na coś bardzo odległego.

Muszę przyznać, że oszukiwałem trochę, by podbić liczbę klatek na sekundę. Jest pewna dodatkowa funkcja służąca do ukrywania małych obiektów (culling). Sprawia ona, że zbyt małe obiekty nie są w ogóle renderowane, co odciąża komputer. Używałem tej funkcji dość agresywnie, ponieważ pracuję na kilkuletnim laptopie. Ktoś ze sprzętem przeznaczym do gier może osiągnąć lepsze rezultaty z mniej agresywnym cullingiem.

Chciałbym podzielić się jeszcze jednym screenshotem oraz opisać, jak osiągnąć taki efekt. Po pobraniu i instalacji ostatniej rewizji (commita) znajdź plik settings.cfg i dopisz w nim poniższe linijki (po znaku # znajduje się komentarz):

[Camera]

viewing distance = 6666.0 # Określa, jak dużo lądu renderować. Można dopisać jeszcze jedną lub dwie szóstki.

small feature culling pixel size = 2.0 # Domyślnie 2, ale można zwiększyć aż do 16. Zwiększa wydajność.

[Cells]

exterior cell load distance = 1 # Wczytuje obiekty statyczne, NPC i skrypty wokół gracza. Można zmienić na 2, 3 lub 4 (wtedy wczytywane są w większym promieniu).

[Terrain]

distant terrain = True # Włącznik funkcji odległego lądu.

Zapraszamy do komentowania tutaj.
Distant terrain 2017-03-15 - DestinedToDie

What’s this? I can see the Ghostfence all the way from Ald-Ruhn and my fps is above 10. This is OpenMW and not MGE XE, right?

This is OpenMW alright and what you’re seeing is made possible by the newest addition from scrawl – distant terrain. This new feature is available in the latest OpenMW commit and if you’re on windows, you can download it from Ace’s nightly builds to try it out yourself.

So what does it do? In short, it simplifies the land mesh, nothing else. It doesn’t touch on scripts, NPCs and statics, but having simplified land certainly lightens the workload to a point where we can have some wiggle room with our view distance. Distant statics is another feature that will have to be implemented at a later stage.

You may have noticed that I’ve taken use of this in some of the screenshots and loaded enough statics to create the illusion that there are objects as far as the eye can see. You can only spot empty land if I purposefully look at something very distant.

Finally, here is how you set this up:

[Camera]
# Determines how much land is rendered. Add another 6 or 66 to it.
viewing distance = 6666.0

[Terrain]
# The on-switch to distant terrain. Set this to True.
distant terrain = True

Want to leave a comment?
OpenMW Example Suite 2017-03-04 - Vedyimyn

OpenMW jest znany jako darmowa, otwarta reimplementacja silnika gry TESIII: Morrowind. Oprócz stworzenia silnika umożliwiającego grę w Morrowinda, celem projektu jest utworzenie naszej własnej, usprawnionej implementacji construction seta, nazwanego OpenMW-CS, a także uczynienie z OpenMW bazy, na podstawie której będzie można tworzyć nowe gry.

Zestaw przykładowy (The Example Suite) to gra zupełnie niezależna od plików Morrowinda, umożliwiająca demonstrację możliwości silnika OpenMW. Gra ta będzie dostępna za darmo, a gracze będą ją mogli łatwo uruchomić z silnikiem OpenMW.

Ostatnio jeden z członków zespołu, o pseudonimie DestinedToDie, zgłosił się na lidera modelowania 3d dla tego projektu. Poskładał wstępny plan pierwszego obszaru, na razie z zastosowaniem placeholderów.

View post on imgur.com

DestinedToDie opisał swoją wizję The Example Suite tutaj.

W celu zrealizowania projektu, założył on stronę w serwisie Patreon. Wsparcie za pomocą tej strony (lub poprzez PayPal) umożliwi mu poświęcenie czasu na ten projekt i doprowadzenie go do postaci grywalnej.

Projekt jest dostępny dla wszystkich na licencji CC-BY-3.0, co oznacza, że każdy może przyczynić się do niego lub utworzyć na jego bazie własną grę, nawet komercyjną.

Podsumowując, można się spodziewać OpenMW grywalnego „prosto z pudełka”, z dostępnym za darmo zestawem testowym.

Zapraszamy do komentowania tutaj.

OpenMW is known as being the free, open source reimplementation of the engine for TESIII: Morrowind. In addition to being the go-to engine for playing Morrowind, the goal of OpenMW is to develop our own improved implementation of the construction set, the OpenMW-CS, as well as make OpenMW a platform to create new games on.

The Example Suite has long stood as OpenMW’s main effort to create a standalone game to demonstrate the capabilities of the OpenMW engine, without any dependencies on the Morrowind content files. This set of content will be a freely available game that players will be able to run immediately with the OpenMW engine.

Recently, our team member DestinedToDie has stepped up to be the dedicated 3D lead for this project. He has put together a basic layout of the first area with placeholder assets.

View post on imgur.com

DestinedToDie has written up a design document of his vision for the Example Suite.

In order to make this project into a reality, DestinedToDie has opened a patreon to fund his efforts. Supporting his patreon will enable him to dedicate time to this project, and move it towards a playable state. As an alternative option to Patreon, he also has a Paypal account.

All efforts in the Example-Suite are for the benefit of everyone under the CC-BY-3.0 license, meaning that others are free to contribute to the project or spin-off their own game, even commercially.

Here’s looking forward to when OpenMW can be played “out of the box” with the freely available Example Suite!

Want to leave a comment?